Zvýšenie príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ

21.12.2016 12:19

Oznamujeme rodičom, že na základe Všeobecne záväzného nariadenia č.4/2016 o výške príspevku za pobyt diaťaťa v MŠ, prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej školy mesačne na jedno dieťa od 1.1.2017
sumou 12€ v masiacoch september- jún
sumou 24€ v mesiacoch júl- august

najneskôr do 8. dňa príslušného kalendárneho mesiaca 

—————

Späť