Informácie o nás

Naša MŠ bola otvorená 12. januára 1981.

Materská škola poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom od 2 -6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Od roku 2002 je zriaďovateľom našej MŠ Mesto Tvrdošín.

MŠ má 9 tried a sídli v dvoch budovách na sídlisku Medvedzie a v jednej budove v mestskej časti Krásna Hôrka.

 

Program vzdelávania:

Cieľom predprimárneho vzdelávania detí je dosiahnuť optimálnu  perceptuálno–motorickú, kognitívnu a sociálno-emocionálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie  a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu.

Predprimárne vzdelávanie uskutočňujeme v súlade  so štátnym vzdelávacím programom ISCED 0. 

V našej MŠ realizujeme prvky projektov KROK ZA KROKOM, ZDRUŽENIE ORAVA, MODRÁ STUŽKA,  metodiku TRÉNING FONEMATICKÉHO UVEDOMOVANIA podľa Elkonina a so všetkými dostupnými metodikami.
Uplatňujeme "Rozvoj grafomotorických zručností detí" prostredníctvom pravidelných aktivít a prvky psychologickej aktivity "Poklady v nás".
Pri výchovno-vzdelávacej činnosti využívame inovačné prvky a metódy.

Vízia našej MŠ :

"Vychovať vzdelaného, múdreho, dobrého, aktívneho a šťastného človeka s dôrazom na tvorivý spôsob života v demokratických podmienkach nového tisícročia."

-Vytvárať cesty k poznaniu sveta, láske, priateľstvu a tolerancii. Spolupráca s rodinou, podporovanie talentov."

Strategické ciele našej MŠ:

 • Vyvíjať úsilie, aby deti navštevovali MŠ aspoň posledný rok pred vstupom do ZŠ

 • Zaškoliť všetky deti v meste – pripravenosť na vstup detí do ZŠ

 • Zavádzať do výchovno-vzdelávacieho procesu inovačné trendy a programy postavené na princípoch tvorivo-humanistickej výchovy

 • Venovať osobitnú pozornosť nadaným a talentovaným deťom

 • Vytvárať podmienky pre výchovu a vzdelávanie všetkých detí bez rozdielu

 • Klásť dôraz na kvalitnú komunikáciu medzi učiteľom a dieťaťom, a tak prehĺbiť ich vzťahy, ktoré by umožňovali osobný rast dieťaťa 
  v sebauvedomovaní sa, sebaúcte, sebahodnotení a sebadôvere.

 • Cez rôzne aktivity spolupracovať s rodinou

 • Zapájať sa do rôznych súťaží a aktivít mimo materskej školy

 • Rozvíjať komunikačné schopnosti prostredníctvom logopedickej prevencie

 • Podporovať vzdelávanie a odborný rast pedagogických zamestnancov


Prevádzka MŠ:        od 600 do 16 15
  
V Krásnej Hôrke:    od 6 00 do 15 30


Rozdelenie detí do  tried podľa veku:

 •      VI.- trieda s 3 - 4 ročnými deťmi
 •      VII.- trieda s 4 - 5 ročnými deťmi 
 •      VIII.- trieda s 5 - 6 ročnými deťmi
 •      IX.-trieda s 2,5 -3 ročnými deťmi
 •      X.- trieda s 3 - 6 ročnými deťmi - v budove MŠ- Krásna Hôrka
 •     

V MŠ Medvedzie 138 –

 •      I.- trieda s 2,5 – 3 ročnými deťmi
 •      II.- trieda s 3 -  4 ročnými deťmi
 •      III.- trieda s 4 – 5ročnými deťmi
 •      IV. trieda s 5-6ročnými deťmi
 •      V. trieda s 5-6. ročnými deťmi

   Hodnotenie úrovne detí v kognitívnej oblasti

Edukačnými aktivitami boli deti vedené k tomu, aby sa vedeli predstaviť, zaujať postoj k členom rodiny. Vychádzkami do okolia cvičili orientáciu v tesnej blízkosti domova a MŠ, postoj k domovu dokážu vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými prostriedkami. Na základe viaczmyslového vnímania dokážu určiť časti tela a niektoré životne dôležité orgány. Vedia zaujať pozitívny postoj k svojmu zdraviu a rozlíšiť príčiny možného poškodenia zdravia pri zakázanej manipulácii s niektorými predmetmi. Poznajú základné dopravné značky, vedia zdôvodniť význam dodržiavania pravidiel cestnej premávky vzhľadom na bezpečnosť. Prostredníctvom rôznych námetových a konštruktívnych hier vedia napodobniť prácu rodičov, chápu význam práce na základe rozmanitých pracovných činností. Zvládnu vykonávať jednoduché operácie v číselnom rade od 1 do 10, poznajú niektoré rovinné a priestorové geometrické tvary. Používajú spisovnú podobu štátneho jazyka, vedia počúvať s porozumením a komunikovať jednoduchými vetnými konštrukciami. Na základe priameho alebo sprostredkovaného pozorovania dokážu rozlíšiť ročné obdobie, zvieratá, kvety, stromy a zložky neživej prírody. Zvládnu sa orientovať v časových vzťahoch jedného dňa, týždňa, roka v spojení s konkrétnymi činnosťami. Vedia, že naša vlasť je Slovenská republika, poznajú niektoré miestne aj štátne symboly, navštívili viaceré významné miesta nášho mesta.

 

     Hodnotenie úrovne detí v  sociálno-emocionálnej oblasti

Prostredníctvom rôznych aktivít a prosociálnych hier si deti dokážu uvedomiť a uplatniť vlastnú jedinečnosť a vlastné nápady.  Vedia pozdraviť, poďakovať, požiadať o pomoc a komunikovať prijateľným spôsobom. V rôznych činnostiach zvládnu ohodnotiť svoje schopnosti, uplatniť a rešpektovať návyky kultúrneho správania. Slovnú zásobu uplatňujú vzhľadom na obsahový kontext, dokážu tvoriť jednoduché rýmy a opisné hádanky. Deti sú schopné zapamätať si a prednášať krátke literárne útvary, reprodukovať ľudové aj autorské rozprávky, vnímať bábkové a iné divadlo. Majú záujem experimentovať s vlastnosťami farieb, používať tvorivo rôzne výtvarné a pracovné techniky, vnímať a pozorovať krásu umeleckých diel. Vedia sa zapojiť do skupinovej hry, uplatniť tvorivosť v hre, pochopiť jej rôznorodosť. Dokážu spievať v rozsahu kvinty, sexty, rytmizovať piesne hrou na tele alebo na detských nástrojoch.

 

       Hodnotenie úrovne detí v oblasti perceptuálno – motorickej

V perceptuálno-motorickej oblasti si deti  rozvíjali hrubú, jemnú motoriku, učili sa orientovať v priestore, ovládajú základné lokomočné pohyby a postoje, poznajú a správne v praxi vedia použiť ich názvy, dokážu manipulovať s rôznym náčiním, pohybovať sa na rôznom náradí, správnym vedením vedia dodržiavať zvolené pravidlá, dokážu spolupracovať a byť tolerantní.

Pri realizácii výtvarných a pracovných činností so správnym držaním tela, kresbou uvoľnenou rukou boli vedené k udržiavaniu poriadku, čistoty a hlavne k rozvoju výtvarnej a technickej tvorivosti. Prostredníctvom nácviku a následnej realizácie rôznych hudobno-pohybových činností majú rozvinutý zmysel pre rytmus, vedia uplatniť rôzne tanečné prvky, dokážu pohotovo reagovať na zmenu tempa hudobného sprievodu.

S výsledkami práce v perceptuálno-motorickej oblasti sa deti predstavili rodičom aj verejnosti na vystúpeniach pri príležitosti osláv Mikuláša, Vianoc aj Dňa matiek.

V súlade s NPPO (Národný program boja proti obezite) sme vo zvýšenej miere realizovali s deťmi rôzne relaxačné, športové a pohybové aktivity s využitím množstva zaujímavých a netradičných pomôcok (trampolína, relaxačné lopty, detský trenažér, rovnovážny had, vario-play...), ktoré MŠ získala zapojením sa do projektu: Máme radi pohyb. Všetky zrealizované aktivity detí v spolupráci s učiteľkami, rodičmi sú zdokumentované na fotografiách a DVD.

 

     

 

o) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení (§ 2 ods.             1 písm. o).  

 

 

 

SILNÉ STRÁNKY

 

Ø vysoká odbornosť pedagogických zamestnancov

Ø  dobrá úroveň pripravenosti detí na ZŠ

Ø tvorivosť, aktivita a flexibilita pedagogických zamestnancov

Ø  dobré medziľudské vzťahy

Ø  záujem o vzdelávanie zamestnancov

Ø uplatňovanie inovačných metód v praxi

Ø  dobrá spolupráca s rodičmi, ZŠ, ZUŠ a inými inštitúciami

Ø  podpora zriaďovateľa

Ø  zapájanie sa do projektov

 

 

SLABÉ STRÁNKY

 

Ø nedostatočné finančné ohodnotenie pedagogických zamestnancov

Ø  nízka úroveň ovládania práce s PC

Ø  znečisťovanie exteriéru MŠ mládežou zo sídliska vo večerných hodinách

 

 

 

 

PRÍLEŽITOSTI

 

Ø  dobré podmienky pre zaškolenie detí

Ø  možnosť kontinuálneho vzdelávania

 

RIZIKÁ

 

Ø  nedostatok finančných prostriedkov

 

 

 

II. Ďalšie informácie o škole, ktoré môže správa obsahovať:

 

c) Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom (§ 2 ods. 2 písm. c)

 

d) Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú

 

 • s rodičmi  - vzájomné rozhovory o deťoch – poskytovanie spätnej väzby, realizácia spoločných prác určených na výstavku , spoločné aktivity: Mikuláš, vianočné besiedky ,benefičný koncert ,karneval, ukážka edukačných aktivít detí rodičom, koncoročný výlet, pomoc pri úprave MŠ, pomoc pri riešení materiálneho  zabezpečenia finančnými príspevkami - 2x ročne
 • so zriaďovateľom – snaha zabezpečiť včas všetky materiálno – technické nedostatky,  ústretovosť v poskytovaní finančných prostriedkov na zakúpenie moderných  didaktických pomôcok pre deti a pedagogických zamestnancov, podpora ďalšieho vzdelávania pedag. zamestnancov hradením nákladov spojených s účasťou  na školení 
 • so základnou školou M. Medveckej - účasť detí na vyučovaní v I. ročníku ZŠ, zápis detí do ZŠ s rodičmi a uč. MŠ, ukážka edukačných aktivít detí v prítomnosti učiteliek z I. ročníka ZŠ
 • Oddelenie školstva, kultúry a mládeže – návšteva kultúrnych akcií organizovaných na území mesta, prepožičanie miestností na podujatia MŠ – karneval, pracovné stretnutia učiteliek, poradenstvo
 • s detskými lekárkami – odborné poradenstvo a komunikácia
 • so stomatológom – odborné poradenstvo
 • s logopédkou – logopedická depistáž,, prevencia a rozvoj fonologického sluchu detí
 • s CPPPaP v Trstenej– testy školskej zrelosti, odborné poradenstvo, reedukačné cvičenia
 • s ABC – súkromné centrum špeciálno- pedagogického poradenstva – odborné poradenstvo pre rodičov
 • so ZUŠ – koncerty  pre deti v materskej škole,   v spoločenskej sále,  výtvarný krúžok
 • s Mestským centrom voľného času  - krúžková činnosť: anglický jazyk, disco tance, spevácky krúžok, mažoretky
 • so ZUŠ Nižná – tanečný odbor v MŠ.