Spolupráca

 • s Radou školy:
  Zloženie rady školy pri MŠ Medvedzie138

  Zástupcovia pedagogických zamestnancov:      Mgr. Martina Kováčová- predseda
                                                                               Helena Pajunková- podpredseda
  Zástupcovia nepedagogických zamestnancov: Katarína CHomová
  Zástupcovia rodičov:                                           Mgr. Gejdošová Lucia
                                                                                Mgr. Danko Pavol
                                                                                Mgr. Kováčová Renáta
                                                                                Gondová Jana
  Poslanci mestského zastupiteľstva:                   Bc. Lepáček Lukáš
                                                                                Mgr.Erik Gandi 
  Zástupcovia zriaďovateľa:                                  Mgr. Tatiana Hreusová
 •                                                                          Mgr.Klementína Šaradinová   
 • -s rodičmi - prostredníctvom vzájomných rozhovorov o deťoch, realizáciou spoločných prác určených na výstavku , spoločnými aktivitami: Mikuláš, Vianoce - benefičný koncert , prednášky pre rodičov , ukážka výchovnovzdelávacej činnosti detí rodičom, koncoročný výlet, deň otvorených dverí, tvorivé dielne a rôzne iné aktivity

 • so zriaďovateľom

 • so základnou školou M. Medveckej - účasť detí na vyučovaní v I. ročníku ZŠ, zápis detí do ZŠ s rodičmi a učiteľmi

 • MsKS - návšteva kultúrnych a spoločenských akcií poriadaných na území mesta, prenájom priestorov na aktivity usporiadané materskou školou, premietanie filmov, divadlá 

 • Technickými službami mesta Tvrdošín - zabezpečovanie estetickej úrovne exteriéru MŠ, odstraňovanie porúch v MŠ

 • s pediatrom - komunikácia a odborné poradenstvo o deťoch

 • s logopédkou - logopedická depistáž, Elkoninova metodika

 • SCŠPP-ABC

 • s ZUŠ - koncerty pre deti v materskej škole, výtvarný krúžok

 •  Anglický jazyk vyučuje - Mgr. Martina Kováčová a Radoslava Vidiečanová
   

 •   Mgr.Erik Gandi