Poplatky

Oznamujeme rodičom, že na základe Všeobecne záväzného nariadenia č.4/2016 o výške príspevku za pobyt diaťaťa v MŠ, prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej školy mesačne na jedno dieťa od 1.1.2017
sumou 12€ v masiacoch september- jún
sumou 24€ v mesiacoch júl- august

najneskôr do 8. dňa príslušného kalendárneho mesiaca


 Poplatok neuhrádza dieťa, ktoré má  jeden rok pred plnením povinnej  školskej dochádzky  (predškoláci) a ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.